Infografik MDK-Begutachtungen Pflegeversicherung
Artikelbild
0,00 €
  • Infografik
    MDK-Pflegebegutachtungen 2015 nach beantragter Leistung (Erstbegutachtungen, Änderungsbegutachtungen, Wiederholungsbegutachtungen)
Infografik - MDK Pflegebegutachtung  - Ergebnisse der Erstbegutachtung in Prozent
Artikelbild
0,00 €
  • Infografik
    MDK-Pflegebegutachtungen 2015 - Ergebnisse der Erstbegutachtungen in Prozent
Infografik - Laufzeiten der MDK-Pflegebegutachtungen
Artikelbild
0,00 €